homeStatut Fundacji Plemię SanuRozdział I.  Postanowienia ogólne

§ 1.  Nazwa fundacji

Fundacja pod nazwą „Fundacja Plemię Sanu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Jerzego Fiodoruka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Romana Karasia w jego Kancelarii Notarialnej w Brzozowie dnia 23 października 2001, nr repertorium A-5341/2001 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jednolity tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej statutem.


§ 2.  Osobowość prawna

Fundacja posiada osobowość prawną.


§ 3.  Siedziba fundacji

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Chmiel w gminie Lutowiska.


§ 4.  Teren działania i jednostki organizacyjne fundacji

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Polski, z tym, że w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich zadań Fundacja może prowadzić działalność również za granicą.
 2. Dla wykonywania swych zadań Fundacja może tworzyć placówki terenowe.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą.

§ 5.  Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


§ 6.  Pieczęć

Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem w otoku: „Fundacja Plemię Sanu”.


§ 7.  Organ nadzorujący

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska.


Rozdział II.  Cele fundacji i sposoby ich realizacji

§ 8.  Cele fundacji

Celami Fundacji są:

 1. ochrona przyrody z zachowaniem równowagi naturalnej, ochrona ekosystemów z uwzględnieniem ich bioróżnorodności oraz ochrona i zachowanie naturalnego środowiska życia roślin i zwierząt;
 2. rozwijanie naturalnego sposobu życia człowieka razem z przyrodą i w zgodzie z naturą bez zagrażania środowisku naturalnemu i zaburzania równowagi ekosystemu;
 3. rozwój zgodnych z naturą metod nauki i praktyki, w szczególności w zakresie:
  1. rolnictwa naturalnego z zastosowaniem naturalnego materiału nasiennego nie przetworzonego genetycznie, bez użycia środków chemicznych, ciężkich maszyn rolniczych oraz bez orki,
  2. budownictwa naturalnego z użyciem miejscowych naturalnych materiałów budowlanych, bez użycia cementu, materiałów sztucznych, środków chemicznych, wełny mineralnej itp.,
  3. tradycyjnych technik rzemieślniczych, w szczególności tych, dla których istnieje zagrożenie, że popadną w zapomnienie,
  4. edukacji i pedagogiki naturalnej i holistycznej,
  5. terapii naturalnej i holistycznej.

§ 9.  Sposoby realizacji celów fundacji

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. nabywanie ziemi będącej w stanie naturalnym celem ochrony i zachowania jej naturalnego środowiska;
  2. tworzenie i prowadzenie miejsc (np. w postaci wiosek), w których można uczyć się harmonijnego współżycia z przyrodą urzeczywistnianego między innymi poprzez:
   • rezygnację ze środków chemicznych, energii elektrycznej, pojazdów i maszyn z silnikami spalinowymi,
   • uprawę ziemi z użyciem naturalnego materiału nasiennego bez stosowania orki,
   • wykorzystanie miejscowych naturalnych materiałów budowlanych;
  3. organizowanie i finansowanie warsztatów i spotkań na tematy związane z celami Fundacji;
  4. finansowanie zakupów naturalnego materiału nasiennego nie przetworzonego genetycznie – w szczególności dawnych i miejscowych gatunków - dla osób prawnych lub fizycznych, prowadzących rolnictwo naturalne zgodnie z celem Fundacji określonym w § 8 pkt 3a;
  5. nabywanie książek, gazet i innych publikacji związanych tematycznie z celami Fundacji i udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać - w tym finansowo - działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami, a także współpracować z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, grupami lub organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 3. Szczegóły związane z działalnością Fundacji i realizacją jej celów w konkretnym miejscu będą określone w szczegółowym regulaminie uchwalonym przez Zarząd.

Rozdział III.  Majątek fundacji

§ 10.  Fundusz założycielski

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych).


§ 11.  Dochody fundacji

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;
 2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 3. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego.

§ 12.  Sposób dysponowania majątkiem fundacj

 1. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
 3. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Posiadana przez Fundację ziemia może być zbywana wyłącznie na rzecz osoby prawnej o celach statutowych zbliżonych do celów Fundacji. Osoba ta musi gwarantować kontynuację realizacji celów do których ta ziemia jest przeznaczona. Taka decyzja wymaga obecności wszystkich członków Zarządu.

Rozdział IV.  Organ fundacji

§ 13.  Organ zarządzający fundacji

  Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.


§  14.  Sposób powoływania Zarządu

 1. Podstawowy Zarząd powoływany jest przez Fundatora.
 2. Raz ustanowiony Zarząd może powoływać dodatkowych członków, przy czym wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.

§ 15.  Skład Zarządu i czas trwania jego mandatu

 1. Zarząd składa się z co najmniej trzech równoprawnych członków lub z Prezesa Zarządu i co najmniej jednego dodatkowego członka.
 2. Zarząd powołany jest na czas nieoznaczony.

§ 16.  Wygaśnięcie członkostwa Zarządu

 1. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub odwołania.
 2. Zarząd może odwołać członka bez jego głosu w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. długotrwałej choroby lub innych powodów uniemożliwiających udział w pracach Zarządu,
  3. niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  4. wyraźnego hamowania pracy Zarządu,
  5. istotnego naruszenia postanowień statutu.

  Prezes Zarządu może być odwołany przez Zarząd tylko w przypadku złożenia rezygnacji.
 3. Jeśli w przypadku niezgodności pomiędzy członkami Zarządu prowadzący do kryzysu w działalności Zarządu co najmniej trzech członków Zarządu łącznie wystąpi do Fundatora o odwołanie członka Zarządu, Fundator może odwołać tego członka. Dany członek powinien mieć możliwość usprawiedliwienia.

§ 17.  Kompetencje Zarządu

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
  1. uchwalanie programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
  2. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
  4. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
  5. łączenie się z innymi fundacjami oraz wchodzenie w skład spółek lub stowarzyszeń zgodnie z § 23 statutu;
  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 14 ust.2 i § 16 ust.2 i 3 statutu;
  7. uchwalanie zmian statutu zgodnie z § 22 statutu;
  8. uchwalanie szczegółowych regulaminów, w tym regulaminu pracy Zarządu;
  9. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
  10. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji.

§ 18.  System głosowania Zarządu

Do ważności uchwały Zarządu wymagana jest jednomyślność wszystkich członków głosowania i obecność co najmniej połowy jej członków, jeżeli w szczególnym przypadku nie jest inaczej określone.


§ 19.  Regulamin organizacyjny Zarządu

Formy działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa uchwalony przez Zarząd regulamin.


§ 20.  Sposób reprezentacji członków Zarządu

Do reprezentacji członków Zarządu są upoważnieni:


§ 21.  Składanie oświadczeń woli w imieniu fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:


Rozdział V.  Zmiana statutu i zmiana celu fundacji

§ 22.  Zmiana statutu i zmiana celu fundacji

 1. Zmian w statucie Fundacji włącznie z jej celami dokonuje Zarząd w obecności wszystkich członków.
 2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w § 8 pkt 1 i 2 statutu. Wszystkie zmiany lub uzupełnienia statutu muszą być zgodne z celami określonymi w § 8 pkt 1 i 2 statutu.


Rozdział VI.  Połączenie z inną fundacją, spółką lub stowarzyszeniem

§ 23.  Połączenie z inną fundacją, spółką lub stowarzyszeniem

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.
 3. Fundacja może wchodzić w skład spółek i stowarzyszeń o podobnych celach statutowych.
 4. Decyzję w przedmiocie połączenia lub wchodzenia w spółki i stowarzyszenia podejmuje Zarząd w obecności wszystkich członków.


Rozdział VII.  Likwidacja fundacji

§ 24.  Likwidacja fundacji

O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd w obecności wszystkich członków i za zgodą Fundatora.


§ 25.  Sposób likwidacji fundacji

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpiSanie otwarcia likwidacji;
  2. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia  zobowiązań;
  3. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku ruchomego Fundacji;
  4. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
  5. zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
  6. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.
 3. Posiadana przez Fundację ziemia nie może być spieniężona przy likwidacji Fundacji, natomiast musi być przekazana wskazanym podmiotom w całości ze zobowiązaniem kontynuowania realizacji celów do których ta ziemia jest przeznaczona.

§ 26.  Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji fundacji

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz Fundacja San-Tribe mającej siedzibę w Chmielu, numer REGON 371002840, lub, jeśli to niemożliwe, na rzecz innej osoby prawnej o celach zbliżonych do celów Fundacji.
Jerzy Fiedoruk

Fundator